Bản tin Chính Sách Tài Nguyên Môi Trường 5_2012

I. Giới thiệu Bản tin Chính Sách Tài Nguyên Môi Trường 5_2012

Bản tin Chính Sách Tài Nguyên Môi Trường 5_2012 viết về các vấn đề Đồng quản lý rừng đặc dụng cơ sở pháp lý và cơ hội thực hiện, Quản trị tài nguyên rừng và đa dạng sinh hoc , Quản lý môi trường và Kiểm soát ô nhiễm, Chính phủ ban hành các nghị định hướng dẫn thi hành luật khoáng sản, Điều tra, đánh giá tổng thể tài nguyên than phần đất liền, bể sông Hồng,  Biến đổi khí hậu, Tổng hợp danh mục văn bản QPPL quý I/2012.

Bản tin Chính Sách Tài Nguyên Môi Trường 5_2012
Bản tin Chính Sách Tài Nguyên Môi Trường 5_2012

II.MỤC LỤC

1.Đồng quản lý rừng đặc dụng cơ sở pháp lý và cơ hội thực hiện

2. Quản trị tài nguyên rừng và đa dạng sinh hoc

2.1 Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 – 2020

2.2 Một số chính sách tăng cường công tác bảo vệ rừng

2.3 Một số mô hình đồng quản lý tài nguyên rừng đặc dụng ở Việt Nam

2.4 Hoạt động của quỹ bảo vệ và phát triển rừng và DVMTR

2.5 Thí điểm chia sẽ lợi ích trong quản lý, bảo vệ RDD

2.6 Quy định về hồ sơ lâm sản hợp pháp và kiểm tra nguồn gốc lâm sản

3. Quản lý môi trường và Kiểm soát ô nhiễm

3.1 Ban hành danh mục lưu vực sông nội tỉnh

3.2 Quy hoach tổng thể hệ thống xử lý chất thải rắn y tế nguy hại đến 2025

3.3 Thông tư hướng dẫn lập, thẩm định và phê duyệt đề án bảo vệ môi trường

3.4 Một số dự thảo đang lấy ý kiến nhân dân

3.5 Thống kê vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường quý I/2012

4. Quản trị tài nguyên khoáng sản

4.1 Chính phủ ban hành các nghị định hướng dẫn thi hành luật khoáng sản

4.2 Điều tra, đánh giá tổng thể tài nguyên than phần đất liền, bể sông Hồng

4.3 Hoạt động giám sát khoáng sản của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

5. Biến đổi khí hậu

5.1 Dự thảo quyết định chương trình REDD + quốc gia 2011 – 2020

6. Các chính sách phát triển khác

6.1 Hỗ trợ áp dụng ViêtGAP trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản

6.2 Thanh tra, giám sát hoạt động ngân hàng

6.3 Diễn đàn nhân dân ASEAN (APF) lần 8 tại Phnom Penh

6.4 Chương trình bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản đến năm 2020

7. Tổng hợp danh mục văn bản QPPL quý I/2012

Download

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook