Bài Giảng Sinh Thái Học Công Nghiệp – Nguyễn Thị Kim Thái

Bài Giảng Sinh Thái Học Công Nghiệp

I. Giới thiệu về Bài Giảng Sinh Thái Học Công Nghiệp

Bài Giảng Sinh Thái Học Công Nghiệp (NXB Hà Nội 2010) – Nguyễn Thị Kim Thái cung cấp các kiến thức cơ bản về:

+ Sinh thái học nói chung và sinh thái công nghiệp nói riêng và các ứng dụng của sinh thái trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

+ Sự tương thích sinh thái và phát triển bền vững.

+ Bản chất của ô nhiễm môi trường, các nguyên nhân gây ô nhiễm, các tác động của ô nhiễm tới chất lượng môi trường và sức khỏe cộng đồng và các biện pháp kỹ thuật và quản lý để giảm thiểu ô nhiễm.

+ Các khái niệm cơ bản về hệ thống quản lý môi trường doanh nghiệp.

Bài Giảng Sinh Thái Học Công Nghiệp (NXB Hà Nội 2010) - Nguyễn Thị Kim Thái

II. Nội dung bài giảng

Chương 1. Các khái niệm chung

1.1. Sinh thái học, sinh thái công nghiệp

1.2. Các hệ sinh thái

1.3. Môi trường và năng lượng

1.4. Các khái niệm về ô nhiễm

1.5. Độc học và độc học sinh thái

1.6. Rủi ro, sự cố môi trường và đánh giá các tác động

Chương 2. Các chu trình sinh địa hóa học

2.1. Khái niệm về dòng tuần hoàn vật chất trong tự nhiên

2.2. Chu trình cacbon và các rối loạn vận hành

2.3. Chu trình nito và các rối loạn vận hành

2.4. Các chu trình khác

Chương 3. Ô nhiễm môi trường – Tác động của ô nhiễm

3.1. Bản chất của ô nhiễm

3.2. Các nguồn và các chất gây ô nhiễm

3.3. Độc học sinh thái và các tác động, rủi ro và nguy cơ

3.4. Các tác động của ô nhiễm

3.5. Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm

Chương 4. Hệ thống quản lý môi trường công nghiệp

4.1. Khái niệm về hệ thống quản lý môi trường doanh nghiệp

4.2. Các loại chất thải

4.3. Các đặc tính của môi trường trong hoạt động sản xuất

4.4. Các hoạt động thu hồi, tái chế và giảm thiểu chất thải

4.5. Những lĩnh vực hoạt động quan trọng về môi trường trong công nghiệp

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Nguyễn Thị Kim Thái, Lê Hiền Thảo – Sinh thái học và Bảo vệ môi trường, Nhà xuất bản Xây dựng, 2001.

2. Lưu Đức Hải, Nguyễn Ngọc Sinh – Quản lý môi trường cho sự phát triển bền vững, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia, 2001.

3. Nguyễn Đức Khiển – Môi trường và phát triển – Nhà xuất bản KH & KT, 2001.

4. Diễn đàn ” Doanh nghiệp với công tác bảo vệ môi trường” tại Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2001 – Tài liệu tổng hợp.

5. Eco-Industrial Parks: One Strategy for sustainable Growth, Newsletter of the National Council for Urban Economic Development, Washington DC, 1997.

6. Ecologie Industrielle, A.NAVARRO et P.REVIN, INSA Lyon.

7. Chulabhon Research Instriute, Bangkok, Thailand- Eco- Toxicology Volume 1 to Volume 3 -1999.

Link download

5/5 - (3 bình chọn)

Bình luận với Facebook