Thông tư 57/2015/TT-BCA hướng dẫn về trang bị phương tiện PCCC cơ giới

I. GIỚI THIỆU

Thông tư 57/2015/TT-BCA hướng dẫn về trang bị phương tiện PCCC cơ giới

  • – Căn cứ Luật phòng cháy và chữa cháy ngáy 29 tháng 6 năm 2001, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng cháy và chữa cháy ngày 22 tháng 11 năm 2013;
  • – Căn cứ Luật giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;
  • – Căn cứ nghị định số 104/2009/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2009 quy định danh mục hàng nguy hiểm và vận chuyển hàng nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ ( sau đây viết gọn là Nghị định số 104/2009/NĐ-CP);
  • – Căn cứ Nghị định số 79/ 2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy (sau đây viết gọn là Nghị định số 79/2014/NĐ-CP);
  • – Căn cứ Nghị định số 106/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2014 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ công an; Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Bộ trưởng Bộ công an ban hành Thông tư hướng dẫn về trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.
Thông tư 57/2015/TT-BCA hướng dẫn về trang bị phương tiện PCCC cơ giới
Thông tư 57/2015/TT-BCA hướng dẫn về trang bị phương tiện PCCC cơ giới

II. MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi điều chỉnh

Điều 2: Đối tượng áp dụng

Điều 3: Nguyên tắc trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

Điều 4: Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ thuộc đối tượng trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy

Điều 5: Kinh phí bảo đảm trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

CHƯƠNG 2: DANH MỤC, ĐỊNH MỨC TRANG BỊ, KIỂM ĐỊNH PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY ĐỐI VỚI PHUONG TIỆN GIAO THÔNG CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ

Điều 6: Danh mục, định mức trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

Điều 7: Kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy

CHƯƠNG 3: TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 8: Hiệu lực thi hành

Điều 9: Trách nhiệm thi hành

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook