Giáo Trình Công nghệ và công trình xử lý nước thải quy mô nhỏ – Trần Đức Hạ

Giáo Trình Công nghệ và công trình xử lý nước thải quy mô nhỏ – Trần Đức Hạ nhằm cung cấp những thông tin cơ bản nhất và những bài tập nâng cao kỹ năng về tính toán thiết kế các cộng trình xử lý nước thải sinh hoạt quy mô nhỏ và vừa,các vấn đề về xử lý nước thải trong điều kiện tự nhiên, xử lý nước thải quy mô nhỏ và vừa, thoát nước và xử lý nước thải phân tán, xử lý nước thải và chất thải rắn các làng nghề ….

Công Nghệ Tái Sử Dụng Chất Thải Công Nghiệp – Nguyễn Xuân Nguyên

Công Nghệ Tái Sử Dụng Chất Thải Công Nghiệp – Nguyễn Xuân Nguyên bao gồm 8 nội dung chính : Quản lý, kiểm tra và kiểm soát các chất thải nguy hiểm, độc hại; Lắp đặt những trạm xử lý chất thải công nghiệp độc hại; Các quá trình xử lý chất thải nguy hiểm; Thiêu đốt chất thải nguy hiểm; Tận dụng và khử độc chất thải rắn là chất dẻo;….

Giáo trình Cơ Sở Môi Trường Không Khí Và Nước – Phạm Ngọc Hồ

Cơ Sở Môi Trường Không Khí Và Nước – Phạm Ngọc Hồ gồm 2 phần : Cơ sở môi trường không khí và cơ sở môi trường nước. Nội dung của giáo trình không chỉ phản ánh những kiến thức cốt lõi mà còn chứa đựng một số nội dung nâng cao, giúp hiểu biết sâu rộng về lĩnh vực môi trường không khí và nước.