QCVN 20:2015/BGTVT về báo hiệu hàng hải

QCVN 20:2015/BGTVT về báo hiệu hàng hải quy định các yêu cầu kỹ thuật cơ bản của báo hiệu hàng hải được lắp đặt trong các vùng nước cảng biển và vùng biển Việt Nam; áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến công tác thiết kế,…