QCVN 09: 2012/BLĐTBXH về ATLĐ đối với dụng cụ điện cầm tây truyền động bằng động

QCVN 09: 2012/BLĐTBXH về ATLĐ đối với dụng cụ điện cầm tây truyền động bằng động do Cục An toàn lao động biên soạn và trình duyệt, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành theo Thông tư số 34/2012/TT-BLĐTBXH ngày 24 tháng 12 năm 2012, sau khi có ý kiến thẩm định của Bộ Khoa học và Công nghệ.