Thông tư 04/2015/TT-BLDTBXH qui định bồi thường, trợ cấp tai nạn lao động ( english)

Thông tư 04/2015/TT-BLDTBXH qui định bồi thường, trợ cấp tai nạn lao động ( english) Căn cứ Bộ luật lao động ngày 18 tháng 6 năm 2012; Căn cứ Nghị định số 45/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động,…