QCVN 04:2013/BCT về an toàn chai chứa khí dầu mỏ hóa lỏng bằng thép

QCVN 04:2013/BCT về an toàn chai chứa khí dầu mỏ hóa lỏng bằng thép do Ban soạn thảo Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về an toàn chai chứa khí dầu mỏ hóa lỏng bằng thép biên soạn, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp trình duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành theo Thông tư số 18/2013/TT-BCT ngày 31 tháng 7 năm 2013.