Đánh Giá Tác Động Môi Trường – Phạm Ngọc Hồ

Đánh Giá Tác Động Môi Trường – Phạm Ngọc Hồ được biên soạn trong khuôn khổ của Đề án: ” Xây dựng năng lực quản lý môi trường ở Việt Nam”. Mục tiêu đào tạo của đề án là chương trình đào tạo Thạc sỹ do Khoa Môi trường, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học quốc gia Hà Nội thực hiện…