Giáo trình Hóa Học Môi Trường – Phạm Thị Mai Thảo

Hóa Học Môi Trường – Phạm Thị Mai Thảo nghiên cứu về nguồn gốc, các chu trình biến đổi của các chất hóa học và ảnh hưởng của hoạt động con người đến môi trường không khí, đất và nước. Giúp chúng ta biết cách nào để ngăn ngừa các hoạt động gây ô nhiễm. Giúp biết được với nồng độ và liều lượng của các chất hóa học hiện diện trong tự nhiên.

Doanh Nghiệp Việt Nam Hội Nhập Và Những Vấn Đề Về Môi Trường – Bùi Hữu Đạo

Doanh Nghiệp Việt Nam Hội Nhập Và Những Vấn Đề Về Môi Trường – Bùi Hữu Đạo gồm những vấn đề cơ bản về môi trường, các công ước, điều ước quốc tế và các hệ thống quản lý về môi trường, chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia của Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, nhằm trang bị những kiến thức cho các nhà quản lý và các doanh nghiệp về môi trường trong hội nhập kinh tế quốc tế

Sách Dân Số Định Cư Môi Trường – Nguyễn Đình Hòe

Dân Số Định Cư Môi Trường – Nguyễn Đình Hòe gồm có 3 phần:
Phần 1 (chương 1): Trình bày những khái niệm cơ bản về dân số học
Phần 2 ( từ chương 2 đến chương 5): Trình bày mối tương tác giữa môi trường với các quá trình động lực dân cư khác nhau như di cư, du cư, định cư và tị nạn môi trường.
Phần 3 (chương 6,7): Trình bày lý do của việc lồng ghép các vấn đề dân số vào các chính sách môi trường và phát triển.