Bài Giảng Độc Học Môi Trường – Đoàn Thị Thái Yên

Bài Giảng Độc Học Môi Trường – Đoàn Thị Thái Yên cung cấp kiến thức về những mối nguy hại đang xảy ra hay sẽ xảy ra của các độc chất lên cơ thể sống. Độc học môi trường hướng về mối quan hệ giữa tác chất, cấu trúc của tác chất ảnh hưởng có hại của chúng đối với các cơ thể sống.