Giáo Trình Ô Nhiễm Môi Trường Đất Và Biện Pháp Xử Lý – Lê Văn Khoa

Giáo Trình Ô Nhiễm Môi Trường Đất Và Biện Pháp Xử Lý – Lê Văn Khoa có các nội dung sau: Đất và quá trình hình thành đất, Hệ sinh thái đất và quá trình hình thành hệ sinh thái đất, Các thành phần cơ bản của môi trường đất, Các vấn đề về môi trường đất, Hoá chấy nguy hại và môi trường đất,…

Giáo Trình Kinh Tế Và Quản Lý Môi Trường – Nguyễn Thế Chinh

Giáo Trình Kinh Tế Và Quản Lý Môi Trường – Nguyễn Thế Chinh trang bị cho sinh viên các ngành kinh tế và quản trị kinh doanh những kiến thức cơ bản về kinh tế học môi trường, quản lý môi trường xem xét trên góc độ kinh tế. Giáo trình đã phân tích mối quan hệ giữa môi trường và phát triển; những vấn đề liên quan giữa khan hiếm tài nguyên, dân số, kinh tế , môi trường và những nội dung kiến thức cơ bản của quản lý môi trường phù hợp với hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam và xu hướng biến đổi môi trường toàn cầu.