Công Cụ Khoa Học Và Kỹ Thuật Đánh Giá Tác Động Môi Trường

Công Cụ Khoa Học Và Kỹ Thuật Đánh Giá Tác Động Môi Trường đề cập cụ thể tới một vài công cụ khoa học thường sử dụng trong thực hiện EIA. Một ví dụ có tính giả thiết về một nhà máy bột giấy và giấy ở lưu vực sông Mê Công (MRB) được sử dụng xuyên suốt giáo trình để minh hoạ các kỹ thuật EIA trong thực tiễn, như giám sát môi trường, đánh giá nguy cơ đối với sinh thái (ERA) và mô hình môi trường.

Một Số Vấn Đề Cơ Sở Tính Toán Ô Nhiễm Môi Trường Không Khí Và Nước – Dương Ngọc Hải

Một Số Vấn Đề Cơ Sở Tính Toán Ô Nhiễm Môi Trường Không Khí Và Nước – Dương Ngọc Hải cung cấp kiến thức cơ bản theo 3 phần: Một số kiến thức về điều kiện tự nhiên, về dòng chảy của không khí trong khí quyển. Quá trình truyền tải, phát tán và một số chất gây ô nhiễm cũng như các quá trình xảy ra đối với chúng, trong đó đề cập đến 3 dạng chính của môi trường không khí và nước hiện nay: khí quyển, hồ và sông.

Giáo trình Một Số Phương Pháp Phân Tích Môi Trường – Lê Đức

Một Số Phương Pháp Phân Tích Môi Trường – Lê Đức nội dung gồm 2 phần chính:
Phần 1: giới thiệu cơ sở của một số phương pháp phân tích phổ biến trên thế giới dùng trong phân tích môi trường.
Phần 2: Giới thiệu phương pháp lấy mẫu, bảo quản mẫu và phương pháp phân tích một số chỉ tiêu quan trọng trong các thành phần môi trường đất, nước, không khí.