Giáo Trình Quản Lý Chất Lượng Môi Trường – Nguyễn Văn Phước

Giáo Trình Quản Lý Chất Lượng Môi Trường – Nguyễn Văn Phước gồm những nội dung chính sau: Công cụ quản lý môi trường. Chỉ số chất lượng môi trường. Thiết lập tiêu chuẩn chất lượng môi trường. Lựa chọn, đánh đổi trong công tác quản lý chất lượng môi trường. Đánh giá tác động môi trường-công cụ quản lý môi trường. Quan trắc môi trường. Hệ thống quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường. Phương hướng và chương trình hành động cho chiến lược quản lý môi trường trên thế giới và ở Việt Nam 2001-2010.

Quy Hoạch Phát Triển Khoa Học, Công Nghệ và Bảo Vệ Môi Trường Tỉnh Đồng Nai Đến Năm 2010, Có Tầm Nhìn Đến Năm 2020

Quy Hoạch Phát Triển Khoa Học, Công Nghệ và Bảo Vệ Môi Trường Tỉnh Đồng Nai Đến Năm 2010, Có Tầm Nhìn Đến Năm 2020 viết về khung cảnh thế giới, trong nước và hiện trạng khoa học, công nghệ và môi trường trong phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Đồng Nai,..

Nghiên Cứu Xây Dựng Quy Hoạch Môi Trường Đất Vùng Đồng Bằng Sông Hồng Giai Đoạn 2001 – 2010

Nghiên Cứu Xây Dựng Quy Hoạch Môi Trường Đất Vùng Đồng Bằng Sông Hồng Giai Đoạn 2001 – 2010 nhằm cung cấp các kiến thức về tài nguyên đất vùng đồng bằng sông Hồng : đặc điểm cơ bản đất đai, hiện trạng môi trường đất …một số kiến nghị về quy hoạch MTĐ vùng ĐBSH và vấn đề an ninh lương thực, một số giải pháp và chính sách nhằm sử dụng hợp lý tài nguyên đất vùng ĐBSH.

Giáo Trình Ô Nhiễm Môi Trường Đất Và Biện Pháp Xử Lý – Lê Văn Khoa

Giáo Trình Ô Nhiễm Môi Trường Đất Và Biện Pháp Xử Lý – Lê Văn Khoa có các nội dung sau: Đất và quá trình hình thành đất, Hệ sinh thái đất và quá trình hình thành hệ sinh thái đất, Các thành phần cơ bản của môi trường đất, Các vấn đề về môi trường đất, Hoá chấy nguy hại và môi trường đất,…