Bài Giảng Độc Học Môi Trường – Đoàn Thị Thái Yên

Bài Giảng Độc Học Môi Trường – Đoàn Thị Thái Yên cung cấp kiến thức về những mối nguy hại đang xảy ra hay sẽ xảy ra của các độc chất lên cơ thể sống. Độc học môi trường hướng về mối quan hệ giữa tác chất, cấu trúc của tác chất ảnh hưởng có hại của chúng đối với các cơ thể sống.

Giáo trình Hóa Học Môi Trường – Phạm Thị Mai Thảo

Hóa Học Môi Trường – Phạm Thị Mai Thảo nghiên cứu về nguồn gốc, các chu trình biến đổi của các chất hóa học và ảnh hưởng của hoạt động con người đến môi trường không khí, đất và nước. Giúp chúng ta biết cách nào để ngăn ngừa các hoạt động gây ô nhiễm. Giúp biết được với nồng độ và liều lượng của các chất hóa học hiện diện trong tự nhiên.