Khoa Học Công Nghệ Và Môi Trường Thành Phố Đà Nẵng 1997-2001 – Mai Đức Lộc

Khoa Học Công Nghệ Và Môi Trường Thành Phố Đà Nẵng 1997-2001 – Mai Đức Lộc thông qua việc giới thiệu tương đối chi tiết kết quả nghiên cứu từ 40 đề tài đã được nghiệm thu, cung cấp những thông tin cần thiết cho các nhà nghiên cứu và quản lý, đồng thời cũng là dịp đánh giá những thành tựu của quá trình phát triển sự nghiệp khoa học, công nghệ của thành phố.

Báo Cáo Khoa Học Thiết Kế Thiết Bị Đo Đa Kênh, Lưu Trữ, Cảnh Báo – Trần Tuấn Anh

Thiết Kế Thiết Bị Đo Đa Kênh, Lưu Trữ, Cảnh Báo – Trần Tuấn Anh nghiên cứu các thiết bị đo lường để đánh giá độ ô nhiễm môi trường cũng như các giải pháp kỹ thuật làm giảm ô nhiễm môi trường do các phương tiện GTVT gây ra được các nước rất coi trong đặc biệt là các nước đang phát triển. Các thiết bị kiểm tra cảnh báo tham số độc hại cũng như các giải pháp kỹ thuật để giảm ô nhiễm môi trường vẫn đang được ngày càng hoàn thiện theo hướng tăng mức độ chính xác và mức độ tự động hóa.

Sổ Tay Đánh Giá Tác Động Môi Trường Tập 2 (NXB Hà Nội 2010) – Nhiều Tác Giả

Sổ Tay Đánh giá Tác Động Môi Trường Tập 2 cung cấp cho các nhà quản lý, các chuyên gia, các nhà khoa học hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ môi trường cách nhận biết các tác động môi trường chính, các giải pháp, biện pháp giảm thiểu các tác động tiêu cực của các nhóm loại hình dự án kèm theo danh mục các tài liệu tham khảo.