Nghiên Cứu Xây Dựng Quy Hoạch Môi Trường Khu vực Ven biển Vùng Đồng Bằng Sông Hồng Giai Đoạn 2001 – 1210

Nghiên Cứu Xây Dựng Quy Hoạch Môi Trường Khu vực Ven biển Vùng Đồng Bằng Sông Hồng Giai Đoạn 2001 – 1010 cung cấp các kiến thức về các yếu tố tác động và hiện trạng môi trường khu vực ven biển vùng ĐBSH, định hướng phát triển kinh tế xã hội đến năm 2010 và xu hướng diễn biến chất lượng môi trường khu vực ĐBSH,quy hoạch môi trường dải ven biển vùng ĐBSH,…

Giáo Trình Bảo Vệ Môi Trường Trong Xây Dựng Cơ Bản – Trần Đức Hạ

Giáo Trình Bảo Vệ Môi Trường Trong Xây Dựng Cơ Bản – Trần Đức Hạ giáo trình đưa ra những biện pháp giúp bảo vệ môi trường và phát triển bền vững trong xây dựng cơ bản. Các biện pháp kiểm soát môi trường không khí, nước, đất và cảnh quan, chất thải rắn, … trong quá trình thi công và khải thác sử dụng của các công trình xây dựng cơ bản.

Giáo trình Độc Học Môi Trường Tập 2-Phần Chuyên Đề – Lê Huy Bá

Độc Học Môi Trường Tập 2-Phần Chuyên Đề – Lê Huy Bá gồm 28 chương trình bày tổng quát về độc học môi trường, độc học môi trường Dioxin, khả năng hấp thụ, ảnh hưởng của kim loại nặng đến quá trình sinh trưởng của thực vật, độc học môi trường Cadmium, độc học môi trường của chì, độc học thủy ngân,… quản lý sự cố độc hại, độc học môi trường bệnh cúm gia cầm.