HEALTH EFFECTS OF BLACK CARBON

I. TỔNG QUAN  Black Carbon (BC) là một thuật ngữ để miêu tả lượng carbon được đo bằng sự hấp thụ ánh sáng, được hiểu là những “hạt đen”. Điều này khác với carbon nguyên tố, mà được đo bằng phương pháp nhiệt quang. Những… Xem thêm