Giáo Trình Cơ Sở Kỹ Thuật Môi Trường_Hoàng Đình Thu

Giáo Trình Cơ Sở Kỹ Thuật Môi Trường – Hoàng Đình Thu nhằm cung cấp các kiến thức cơ bản về sinh thái học, các nguyên nhân và bản chất các dạng ô nhiễm môi trường. Đồng thời còn trang bị những kiến thức về biện pháp phòng chống và xử lý ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí và các dạng ô nhiễm khác.

Người Dân Với Mô Hình Phát triển Sản Xuất Bảo Vệ Môi Trường

Trong quá trình chuyển dịch cơ cấu, mô hình phát triển kinh tế – bảo vệ môi trường xuất hiện ngày càng nhiều trên mọi miền đất nước. Với mục đích giới thiệu những mô hình phát triển bền vững cho nhiều người biết từ đó ứng dụng thích hợp vào hoàn cảnh cụ thể ở địa phương và gia đình mình,…

Giáo Trình Công Nghệ Vi Sinh Vật Trong Sản Xuất Nông Nghiệp Và Xử Lý Ô Nhiểm Môi Trường – Nguyễn Xuân Thành

Giáo Trình Công Nghệ Vi Sinh Vật Trong Sản Xuất Nông Nghiệp Và Xử Lý Ô Nhiểm Môi Trường – Nguyễn Xuân Thành cung cấp những kiến thức cơ bản về hoạt động sống của vi sinh vật, tính đa dạng của chúng trong tự nhiên và mối quan hệ giữa hữu cơ, giữa vi sinh vật vói cơ thể sống khác

Nghiên Cứu Xây Dựng Quy Hoạch Môi Trường Khu vực Ven biển Vùng Đồng Bằng Sông Hồng Giai Đoạn 2001 – 1210

Nghiên Cứu Xây Dựng Quy Hoạch Môi Trường Khu vực Ven biển Vùng Đồng Bằng Sông Hồng Giai Đoạn 2001 – 1010 cung cấp các kiến thức về các yếu tố tác động và hiện trạng môi trường khu vực ven biển vùng ĐBSH, định hướng phát triển kinh tế xã hội đến năm 2010 và xu hướng diễn biến chất lượng môi trường khu vực ĐBSH,quy hoạch môi trường dải ven biển vùng ĐBSH,…

Giáo Trình Bảo Vệ Môi Trường Trong Xây Dựng Cơ Bản – Trần Đức Hạ

Giáo Trình Bảo Vệ Môi Trường Trong Xây Dựng Cơ Bản – Trần Đức Hạ giáo trình đưa ra những biện pháp giúp bảo vệ môi trường và phát triển bền vững trong xây dựng cơ bản. Các biện pháp kiểm soát môi trường không khí, nước, đất và cảnh quan, chất thải rắn, … trong quá trình thi công và khải thác sử dụng của các công trình xây dựng cơ bản.