Hướng Dẫn Về Việc Xem Xét Tác Động Môi Trường Và Xã Hội – Nhiều Tác Giả

Hướng Dẫn Về Việc Xem Xét Tác Động Môi Trường Và Xã Hội – Nhiều Tác Giả là nguyên tắc chỉ đạo khi thực hiện các hoạt động nghiệp vụ của JICA ( cơ quan chịu trách nhiệm về việc thực hiện ” Hợp tác kĩ thuật” và ” Nghiên cứu sơ bộ cho những dự án viện trợ không hoàn lại”)

Hóa Kỹ Thuật Môi Trường – Nhiều Tác Giả

Hóa Kỹ Thuật Môi Trường – Nhiều Tác Giả cung cấp các kiến thức về thành phần tính chất hóa học của nước thải, khí thải, chất thải rắn và chất thải độc hại, đặc điểm di chuyển của các nguyên tố hóa học trong môi trường tự nhiên cũng như các biện pháp xử lý nước thải, khí thải bằng phương pháp hóa học.

Giáo Trình Vi Sinh Học Môi Trường – Ngô Tự Thành

Giáo Trình Vi Sinh Học Môi Trường – Ngô Tự Thành cung cấp những hiểu biết cơ bản về vi sinh vật như: vi sinh vật là gì, đặc tính chung của chúng, vai trò của chúng trong tự nhiên và trong đời sống sản xuất của con người, cấu tạo và chức năng của 2 loài tế bào vi sinh vật ( procaryot và eucargot) ,…

Giáo Trình Quản Lý Chất Lượng Môi Trường – Nguyễn Văn Phước

Giáo Trình Quản Lý Chất Lượng Môi Trường – Nguyễn Văn Phước gồm những nội dung chính sau: Công cụ quản lý môi trường. Chỉ số chất lượng môi trường. Thiết lập tiêu chuẩn chất lượng môi trường. Lựa chọn, đánh đổi trong công tác quản lý chất lượng môi trường. Đánh giá tác động môi trường-công cụ quản lý môi trường. Quan trắc môi trường. Hệ thống quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường. Phương hướng và chương trình hành động cho chiến lược quản lý môi trường trên thế giới và ở Việt Nam 2001-2010.