Nghiên Cứu Xây Dựng Quy Hoạch Môi Trường Khu vực Ven biển Vùng Đồng Bằng Sông Hồng Giai Đoạn 2001 – 1210

Nghiên Cứu Xây Dựng Quy Hoạch Môi Trường Khu vực Ven biển Vùng Đồng Bằng Sông Hồng Giai Đoạn 2001 – 1010 cung cấp các kiến thức về các yếu tố tác động và hiện trạng môi trường khu vực ven biển vùng ĐBSH, định hướng phát triển kinh tế xã hội đến năm 2010 và xu hướng diễn biến chất lượng môi trường khu vực ĐBSH,quy hoạch môi trường dải ven biển vùng ĐBSH,…