Giáo trình Khoa Học Môi Trường – Nguyễn Khoa Lân

I. Giới thiệu Giáo trình Khoa Học Môi Trường

Giáo trình Khoa Học Môi Trường – Nguyễn Khoa Lân cung cấp các kiến thức về khoa học môi trường, các chuyên ngành của khoa học môi trường, phương pháp nguyên cứu, khoa học trên thế giới, sinh thái học với khoa học môi trường, dân số và nhu cầu đời sống con người,….

Trong khoảng vài thập kỷ gần đây nhiều vấn đề môi trường đã đặt ra cho con người những thách thức lớn như: sự bùng nổ dân số, ô nhiễm môi trường, sự suy thoái và cạn kiệt một sô dạng tài nguyên… Vì vậy, khoa học môi trường đã được nhiều lĩnh vực, ngành nghề trong xã hội quanwindows 10 product key tâm nghiên cứu và giải quyết.

Tuy nhiên, việc nhận thức các vấn đề môi trường trong mối quan hệ của các hệ thống thống nhất có liên quan đến các yếu tố của tự nhiên, sinh vật, con người và những hệ thống hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội…của chính chúng ta. Nói chung, mối quan hệ của môi trường đến sự tồn tại và phát triển bền vững của xã hội loài người mới thực sự được quan tâm đầywindows10explained.comđủ trong những năm gần đây.

Giáo trình Khoa Học Môi Trường - Nguyễn Khoa Lân
Giáo trình Khoa Học Môi Trường – Nguyễn Khoa Lân

II.MỤC LỤC

Chương 1: GIỚI THIỆU VỀ KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG

 1. 1. Khái niệm
 2. 2. Đối tượng và nhiệm vụ
 3. 3. Các chuyên ngành của khoa học môi trường
  1. 3.1 Các phân môn khoa học môi trường
  2. 3.2 Quan hệ của khoa học môi trường với các ngành khoa học khác
  3. 4. Phương pháp nghiên cứu của khoa học môi trường
  4. 4.1 Phương pháp luận
  5. 4.2 Phương pháp nghiên cứu
  6. 5. Khoa học môi trường trên thế giới và ở Việt Nam
  7. Chương 2:  SINH THÁI HỌC VỚI KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG
  8. 1. Sinh vật trong môi trường sống
   1. 1.1 Các yếu tố ôi trường và nhân tố sinh thái
   2. 1.2 Tác động của các nhân tố sinh thái đến đời sống sinh vật
   3. 1.3 Sự thích nghi sinh học của sinh vật trong môi trường sống
   4. 1.4 Đa dạng sinh học
   5. 2. Quần thể và các đặc trưng
   6. 2.1 Khái niệm
   7. 2.2 Các mối quan hệ trong quần thể
   8. 2.3 Các đặc trưng của quần thể
   9. 3. Quần xã và các đặc trưng
   10. 3.1 Khái niệm
   11. 3.2 Những đặc trưng cơ bản  của quần xã
   12. 4. Hệ sinh thái
   13. 4.1 Khái niệm
   14. 4.2 Cấu trúc của hệ sinh thái
   15. 4.3 Sự chuyển hóa vật chất và dòng năng lượng trong hệ sinh thái
   16. 4.4 Chu trình sinh – địa – hóa
   17. 4.5 Sự cân bằng sinh thái
   18. 5. Con người và môi trường
   19. 5.1 Vai trò của con người trong hệ sinh thái
   20. 5.2 Tác động của con người đến môi trường
   21. Chương 3: DÂN SỐ VÀ NHU CẦU ĐỜI SỐNG
   22. 1 Quần thể nguwoif và sự gia tăng dân số thế giới
   23. 1.1 Sự tiến hóa và mở rộng địa bàn cư trú của loài ngừời.
   24. 1.2 Các cộng đồng người
   25. 1.3 Dân số và dân cư
   26. 2. Dân số Việt Nam
   27. 3. Nhu cầu lương thực và thực phẩm
   28. 3.1 Nhu cầu về khối lượng, chất kuwongj và tác dụng của lương thực, thực phẩm
   29. 3.2 Những lương thực và thực phẩm chủ yếu
   30. 3.3 Dân số – lương thực và thực phẩm
   31. 3.4 Hướng giải quyết lương thực trong tương lai
   32. 4. Các nền nông nghiệp
   33. 4.1 Nền nông nghiệp hái lượm, săn bắt và đánh cá
   34. 4.2 Nền nông nghiệp trồng trọt và chăn thả truyền thống
   35. 4.3 Nền nông nghiệp công nghiệp hóa
   36. 4.4 Nền nông nghiệp sinh thái bền vững
   37. 5. Nhu cầu nhà ở, công nghiệp hóa và đô thị hóa
   38. 5.1 Nhu cầu nhà ở
   39. 5.2 Công nghiệp hóa và đô thị hóa
   40. 6. Nhu cầu về đời sống văn hóa, xã hội của con người
   41. 6.1 Sơ lược lịch sử văn hóa thế giới
   42. 6.2 Sơ lược lịch sử văn hóa Việt Nam
   43. 6.3 Các nhu cầu về văn hóa xã hôik
   44. Chương 4: TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN
   45. 1. Phân loại tài nguyên
   46. 1.1 Tài nguyên vĩnh viễn
   47. 1.2 Tài nguyên có thể phục hôì
   48. 1.3 Tài nguyên không thể phục hồi
   49. 2. Tài nguyên sinh học
   50. 1.1 Hiện trạng và tình hình khai thác tài nguyên sinh học
   51. 1.2 Các xu hướng ảnh hưởng đến tài nguyên sinh học
   52. 3. Tài nguyên rừng Giáo trình Khoa Học Môi Trường
   53. 3.1 Vai trò của rừng
   54. 3.2 Tài nguyên rừng trên thế giới
   55. 3.3 Tài nguyên rừng ở Việt Nam
   56. 4. Tài nguyên khoáng sản và năng lượng
   57. 5 Tài nguyên đất
   58. 6. Tài nguyên biển và ven biển
   59. 7. Tài nguyên nước
   60. Chương 5: Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG
   61. 1. Ô nhiễm môi trường nước
   62. 1.1 Định nghĩa và nguyên nhân
   63. 1.2 Quản lý và chống ô nhiễm các vực nước
   64. 1.3 Các loại tiêu chuẩn và chỉ tiêu đánh giá chất lượng nước hay mức độ ô nhiễm nước
   65. 1.4 Ô nhiễm nước và quản lý chất lượng nước ở Việt nam
   66. 2. Ô nhiễm môi trường không khí
   67. 2.1 Định nghĩa và các nguồn gây ô nhiễm không khí
   68. 2.2 Sự khuếch tán ô nhiễm trong môi trường không khí
   69. 2.3 Hiệu ứng nhà kính
   70. 2.4 Tác hại của ô nhiễm không khsi lên thực bì, hệ sinh thái và các công trình xây dựng
   71. 2.5 Ô nhiễm không khí ở Việt Nam
   72. 2.6 Các biện pháp phòng ngừa ô nhiễm không khí
   73. 3. Ô nhiễm môi trường đất
   74. 3.1 Khái niệm chung và nguồn gố ô nhiễm
   75. 3.2 Ô nhiễm đất bởi các tác nhân sinh học
   76. 3.3 Ô nhiễm do tác nhân hóa học
   77. 3.4 Ô nhiễm vật lý
   78. 3.5 Biện pháp chống ô nhiễm đất
   79. 3.6 Vấn đề xử lý rác thải ở đô thị Việt Nam
   80. 4. Ô nhiễm nhiệt -phóng xạ và tiếng ồn
   81. A- Ô nhiễm nhiệt Giáo trình Khoa Học Môi Trường
   82. 1. Nguồn gốc ô nhiễm nhiệt
   83. 2. Tác động của ô nhiễm nhiệt
   84. 3. Các yếu tố của nóng lên toàn cầu và hủy hoại tầng ozon
   85. 4. Nguồn và các loại hình của khí nhà kính quan trọng nhất
   86. 5. Các biện pháp làm giảm ô nhiễm nhiệt
   87. B – Ô nhiễm tiếng ồn
   88. 1. Khái niệm cơ bản về tiếng ồn
   89. 2. Phân loại tiếng ồn
   90. 3. Nguồn phát sinh tiếng ồn trong đời sống và sản xuất
   91. 4. các biện pháp chống tiếng ồn
   92. C – Ô nhiễm phóng xạ
   93. 1. Nguồn ô nhiễm phóng xạ
   94. 2.Đơn vị đo mức phóng xạ
   95. 3.Ảnh hưởng của các chất phóng xạ
   96. 4. Biện pháp bảo vệ và phòng tránh
   97. Chương 6: BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
   98. 1. bảo vệ môi trường chung toàn cầu
   99. 1.1 Dân số Giáo trình Khoa Học Môi Trường
   100. 1.2 Lương thực và nông nghiệp
   101. 1.3Năng lượng
   102. 1.4 Công nghiệp
   103. 1.5 Sức khỏe và định cư
   104. 1.6 Quan hệ kinh tế quốc tế
   105. 2. Phát triển bền vững – trách nhiệm của mỗi dân tộc và cả nhân loại
   106. 2.1 Khái niệm phát triển bền vững
   107. 2.2 Các nguyên tắc của một xã hội bền vững
   108. 3. Các chương trình hành động về bảo vệ môi trường chung cho toàn cầu
   109. 3.1 Khí quyển
   110. 3.2 Nước Giáo trình Khoa Học Môi Trường
   111. 3.3 Các hệ sinh thái
   112. 3.4 Biển và đại dương
   113. 3.6 Thạch quyển
   114. 3.6 Định cư và môi trường
   115. 3.7 Sức khỏe và phúc lợi của con người
   116. 3.8 Năng lượng, công nghiệp và giao thông
   117. 3.9 Hòa bình, an ninh và môi trường
   118. 3.10 Đánh giá môi trường
   119. 3.11 Biện pháp quản lý môi trường
   120. 3.12 Nhận thức về môi trường
   121. 4. Bảo vệ môi trường ở Việt Nam
   122. 5. Các tổ chức có liên quan đến sinh thái, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững
   123. 5.1 Trong nước
   124. 5.2 Trên thế giới Giáo trình Khoa Học Môi Trường
   125. 5.3 Tuyên ngôn Rio De Janeiro về môi trường và phát triển
   126. >>>>>Click vào đây để tải thêm nhiều tài liệu giáo trình
Giáo trình Khoa Học Môi Trường – Nguyễn Khoa Lân
5 (100%) 1 vote