Đánh Giá Tác Động Môi Trường – Trần Văn Quang

I. GIỚI THIỆU

Đánh Giá Tác Động Môi Trường – Trần Văn Quang cho thấy tầm quan trọng của công tác đánh giá môi trường. Cung cấp các phương án xử lý giải quyết mâu thuẫn như: các giải pháp KH – KT, công nghệ, quản lý, các chính sách, các công cụ pháp luật, kinh tế….

Đánh Giá Tác Động Môi Trường - Trần Văn Quang
Đánh Giá Tác Động Môi Trường – Trần Văn Quang

II. MỤC LỤC

BÀI 1: CÁC VẤN ĐỀ CHUNG

Chương 1: Các khái niệm cơ bản về (ĐTM)

1. Khái niệm về ĐTM

2. Định nghĩa ĐTM

Chương 2: Quy trình thực hiện và nội dung chi tiết ĐTM

2.1. Các bước thực hiện ĐTM đối với dự án phát triển

2.2. Lượt duyệt các TĐMT

2.3. Đánh giá sơ bộ các tác động đến môi trường

2.4. Đánh giá tác động môi trường đầy đủ

Chương 3: Các phương pháp đánh giá tác động môi trường

3.1. Khái quát về các phương pháp ĐTM

3.2. Phương pháp liệt kê số lượng

3.3. Phương pháp danh mục các điều kiện MT

3.4. Phương pháp ma trận MT

3.5. Phương pháp chập bản đồ MT

3.6. Phương pháp sơ đồ mạng lưới

3.7. Phương pháp mô hình

3.8. Phương pháp phân tích chi phí lợi ích mở rộng

Đánh Giá Tác Động Môi Trường – Trần Văn Quang
5 (100%) 1 vote

Bình luận với Facebook