Nghiên cứu xây dựng quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học vùng đồng bằng sông Hồng giai đoạn 2001 – 2010

bảo tồn đa dạng sinh học

I. GIỚI THIỆU

Nghiên cứu xây dựng quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học vùng đồng bằng sông Hồng giai đoạn 2001 – 2010

Nghiên cứu xây dựng quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học vùng đồng bằng sông Hồng nhằm đánh giá thực trạng đa dạng sinh học vùng ĐBSH các khu vực núi đá, vùng gò đồi, rừng núi đất.

Bài báo này được biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập của cán bộ, sinh viên và các học viên sau đại học chuyên ngành Kỹ thuật Môi trường.

Nghiên cứu xây dựng quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học vùng đồng bằng sông Hồng giai đoạn 2001 - 2010
Nghiên cứu xây dựng quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học vùng đồng bằng sông Hồng giai đoạn 2001 – 2010

TÓM TẮT

  • – Nội dung nghiên cứu nhằm đánh giá thực trạng đa dạng sinh học vùng ĐBSH các khu vực núi đá, vùng gò đồi, rừng núi đất.
  • – Đối với phụ vùng đồng bằng đánh giá biến động tài nguyên sinh vật (gồm sinh vật tự nhiên và sinh vật nuôi trồng) trong 3 khu vực chức năng: đồng ruộng, thủy vực nội địa và khu đô thị – công nghiệp. Đồng thời đánh giá sự thất thoát nguồn gen vật nuôi và cây trồng bản địa ở một số địa phương trong phụ vùng đồng bằng.
  • – Đối với phụ vùng ven biển: Đánh giá hiện trạng đa dạng sinh học và tài nguyên sinh vật rừng ngập mặn ven biển. Đánh giá hiện trạng đa dạng sinh học và biến động đa dạng sinh học vương Quốc Gia Xuân Thủy và một số khu vực khác ở ven biển.
  • – Phân tích sự tác động của việc phát triển nuôi trồng thủy sản đối với môi trường sinh vật ven biển.

Nghiên cứu xây dựng quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học vùng đồng bằng sông Hồng giai đoạn 2001 – 2010
5 (100%) 1 vote

Bình luận với Facebook