HEALTH EFFECTS OF BLACK CARBON

I. TỔNG QUAN  Black Carbon (BC) là một thuật ngữ để miêu tả lượng carbon được đo bằng sự hấp thụ ánh sáng, được hiểu là những “hạt đen”. Điều này khác với carbon nguyên tố, mà được đo bằng phương pháp nhiệt quang. Những… Xem thêm

TCVN 7323-2: 2004, CHẤT LƯỢNG NƯỚC – XÁC ĐỊNH NITRAT – PHẦN 2: PHƯƠNG PHÁP ĐO PHỔ DÙNG 4-FLUOROPHENOL SAU KHI CHƯNG CẤT

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định ion nitrat trong nước. Phương pháp này được áp dụng để phân tích tất cả các loại nước, nhưng chủ yếu là nước bị ô nhiễm và nước mặn. Có thể xác định được hàm lượng nitơ… Xem thêm